Topplogo

Liverpool logo

Org. nr: 993 944 432

 

.Få DNL Reader. Den trenger du for å kunne lese "Litt om oss"

 

 


YOU'LL NEVER WALK ALONE

VEDTEKTER

Liverbirds Moss

            Styrets beretning.pdf Vedtekter i PDF format.

§ 1 Navn
Klubbens navn er Liverbirds Moss. Klubbens stiftelsesdato er 14. mars 2009.

Liverbirds Moss er en upolitisk, antirasistisk, økonomisk uavhengig og selvstendig organisasjon som er åpen for alle. Det stilles kun krav til at man er supporter / tilhenger av Liverpool FC.

Liverbirds Moss er organisert med årsmøter (§5) og styremøter (§8).

§ 2 Formål
Liverbirds Moss har som formål å støtte Liverpool FC og bygge opp under interessen for laget i Moss og omegn. Liverbirds Moss skal være et samlingspunkt for lokale supportere, gjennom samlinger på fast møtested / pub og andre arrangement. Liverbirds Moss registreres som en frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret.

§ 3 Medlemskap
Som medlem i Liverbirds Moss regnes enhver person som har meldt seg inn og som har betalt kontingent. Medlemmer som er suspendert etter lovlig vedtak av Liverbirds Moss, regnes ikke lenger som medlemmer. Utmeldelse må skje aktivt fra den enkeltes side.

Medlemmer av Liverbirds Moss har fortrinnsrett på adgang til tilstelninger der Liverbirds Moss er arrangør. Styret i Liverbirds Moss forplikter seg til å følge lover og regler i forbindelse med arrangementer.

§ 4 Økonomi
Liverbirds Moss finansieres gjennom en medlemskontingent og via fortjeneste av egne supportereffekter, utlodninger og egne arrangementer. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og foreslås av styret. Kontingenten gjelder for kommende kalenderår. Regnskapet i Liverbirds Moss revideres av en revisor som velges på årsmøtet. Styret bestemmer hvordan overskuddet skal anvendes. Styret vil prioritere å gi en årlig veldedighetsgave til en bedrift eller organisasjon i nærmiljøet.

§ 5 Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av mai måned. Det innkalles pr. e-post/sms minimum 14 dager før møtet. Med innkallingen følger styrets beretning og regnskap. Samtlige medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem som har innbetalt kontingent har én stemme. Den som stemmer må være fylt 18 år.

Årsmøtet behandler:
- Styrets beretning og regnskap. 
- Styrets budsjettforslag.
- Eventuelle forslag fremmet av styret eller medlemmene. 
- Eventuelt valg


Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede, og vedtak fattes med alminnelig flertall.

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når mer enn halvparten av styret eller minst ¼ av medlemmene forlanger det. Innkallingen skjer i henhold til bestemmelsene i § 5.

Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7 Styret
Styret består av en leder og tre medlemmer. På stiftelsesmøte godkjennes følgende styre: Håvard Skifterud(leder), Lars Smith(nestleder), Inge Eian og Joar Pedersen. Leder og nestleder benevnes henholdsvis som President og Visepresident. Presidenten utnevner en sekretær og en økonomiansvarlig. Styret konstituerer seg selv og blir sittende i sine værv til det enkelte styremedlem selv ønsker å trekke seg eller gjør seg skyldig i økonomiske misligheter, brudd på vedtekter og/eller andre alvorlige forhold.  Alle skal være medlemmer av Liverbirds Moss. Styret er beslutningsdyktig når minimum Presidenten og et medlem er tilstede. Ved stemmelikhet er Presidentens stemme avgjørende. Valg av et eventuelt nytt styremedlem/utvidelse av styret kan velges inn ved årsmøtet eller ekstraordinært årsmøtet.

Styrets oppgave er å stå for den daglige driften av Liverbirds Moss, ha det økonomiske ansvaret, samt være medlemmenes kontaktpunkt i Liverbirds Moss.

§ 8 Styremøter
Presidenten innkaller til styremøter. Hvert enkelt styremedlem kan kreve at et styremøte blir avholdt. Styremøtene skal holdes etter behov.

Ethvert medlem av styret har plikt til å møte opp på styremøtene, med mindre vedkommende er suspendert eller av annen grunn ikke kan møte. 

Styret kan til enhver tid invitere de personer som styret finner nødvendig til sine styremøter. De innkalte har talerett, men ikke stemmerett.

§ 10 Sanksjoner
Medlemmer som opptrer på en måte som kan bringe Liverbirds Moss eller Liverpool FC i vanry kan ekskluderes. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjonssak overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig og begrunnes. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Styrets vedtak kan ankes inn for endelig behandling av årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer
Endringer i og tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas av årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte. 

§ 12 Oppløsning
Vedtak om oppløsning kan bare fattes på årsmøte, og må godkjennes på et påfølgende ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers mellomrom. På begge årsmøtene kreves oppløsning med 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

 

Under her ser du våre samarbeidspartnere i Moss.Klikk for å se flash pressentasjon.

Logo Øre Villa Kro

 

Peppes Pizza

 

Ny samarbeidspartner. 10% rabatt på mnd.pris.

Evensen Moss. 20% rabatt får du hos Evnsen Moss. Ta en tur og handle hos oss.

Alle medlemmer som viser medlemskort får 1/2 pris på den til enhver tid beste bil-vasken hos Shell i Ryggeveien. Det er også gratis kaffe ved fremvisning av medlemskort.

Bilxtra i Moss. Her får vi inntil  25% avslag. Bare å handle i vei.

Moss Auto Service 15% rabatt ved fremvisning av medlemskort.

Vi trykker alle våre effekter hos NorProfil på Kambo:)!

Cristiansen & Raae AS gir 20% rabatt ved fremvisning av medlemskort. Campino pizzeria Moss. Klikk på bildet for å se tilbudet i fra Campino.

 

 

Webansvarlig: Oddmund Karlsen.

 Org. nr: 993 944 432

Kontaktperson: Håvard Skifterud. Siden er oppdatert 31.12.2012